Aktuálne oznamy už len na "novej" webstránke FPV UMB

Vážení návštevníci webstránky Fakulty prírodných vied UMB, aktuálne oznamy budú zobrazované už len na "novej" stránke FPV UMB.

......................................................................................................................................................................

Jazykové certifikáty

Dňa 28. novembra 2013 sa o 10:00 hod. uskutoční v Aule Belliana na Tajovského ul. stretnutie študentov a doktorandov UMB s predstaviteľom spoločnosti ETS Global, Mgr. Miroslavom Koleníkom, ktorý Vás podrobne oboznámi s podmienkami získania prestížnych medzinárodných jazykových certifikátov TOEIC (anglický jazyk), WIDaF (nemecký jazyk) a TFI (francúzsky jazyk). Viac info nájdete tu.

......................................................................................................................................................................

Odborný seminár IPPA

Pozývame Vás na odborný seminár IPPA s názvom:Skúsenosti a výzvy európskeho interdisciplinárneho výskumu podporujúceho výber lokalít úložísk jadrových odpadov. Seminár sa uskutoční dňa 25.11.2013 o 10:30 na Tajovského 36, Banská Bystrica (bývalý Gaudeamus). Program (PDF)

......................................................................................................................................................................

Matematické kolokvium

Banskobystrický matematický seminár Aká si mi krásna
RNDr. Štefan Tkáčik, PhD. (Ružomberok)
Matematická analýza podľa profesora Igora Kluvánka 
a aktuálne otázky hodnotenia kvality výskumu v SR

utorok 26.11.2013 o 13:00 v posluchárni 234 FPV UMB na Tajovského 40

......................................................................................................................................................................

Spustenie novej webovej stránky FPV UMB

Vážení návštevníci stránky Fakulty prírodných vied UMB, s potešením Vás informujeme, že dňa 25.11.2013 bude spustená prevádzka novej webovej stránky. Veríme, že nový web fakulty bude veľkým prínosom s dôrazom kvalitu a prehľadnosť poskytovaných informácií.

......................................................................................................................................................................

Oznam - sociálne štipendiá

Študenti, ktorí predložili a riadne zdokladovali Žiadosti o priznanie soc. štipendia do 15.10.2013, si môžu prísť prevziať Rozhodnutia o priznaní sociálneho štipendia v úradných hodinách.

......................................................................................................................................................................

Darujte krv

Viac info nájdete tu.

......................................................................................................................................................................

Možnosti štúdia v USA

Pozývame študentov na konzultačné stretnutie o možnostiach štúdia v USA v stredu 20. novembra 2013 od 14:30 do 17:00 v priestoroch študovne InfoUSA v Štátnej vedeckej knižnici (pozvánka).

......................................................................................................................................................................

Týždeň otvorených dverí v University Dance Center

UNIVERSITY DANCE CENTER na UMB ti ponúka jedinečnú možnosť vyskúšať si všetky kurzy tancov úplne ZADARMO! Priamo na tvojej škole! (plagát)
Viac info nájdeš tu: https://www.facebook.com/events/535671676517804/.

......................................................................................................................................................................

Zmena termínu

v rozvrhu externej formy štúdia na FPV UMB pre študijný program
Učiteľstvo technických odborných predmetov - Mgr. 1. rok štúdia:
Pôvodný termín 8.11.2013 od 9:00 - 17:00 hod. Téma: Vybrané kapitoly z biológie.
Nový termín: 13.12.2013.

......................................................................................................................................................................

Trendence Graduate Barometer 2014 - Európa

Milá študentka, milý študent, vítame Vás pri našom každoročnom prieskume s názvom Trendence Graduate Barometer 2014 – Európa. Jeho otázky sa týkajú okrem iného aj Vašej spokojnosti so štúdiom a očakávaní od Vašej budúcej kariéry a potenciálnych zamestnávateľov. Účastníci majú možnosť výhry atraktívnych cien. Viac info nájdete tu.

......................................................................................................................................................................

Súťaž esejí „Mnoho jazykov, jeden svet“

Vážení študenti, dávame Vám do pozornosti súťaž esejí, ktorú organizuje UN Academic Impact (UNAI) v spolupráci s ELS Educational services. Cieľom súťaže je napísať esej na tému "Mnoho jazykov, jeden svet" do 21.februara 2014. Vybraní 60 víťazi - 10 na každý jazyk - budú pozvaní do New Yorku v termíne od 25. - 29.juna 2014. Viac info nájdete tu.

......................................................................................................................................................................

Noví sprievodcovia a sprievodkyne do OSN Viedeň

Prijmeme: Nových sprievodcov a sprievodkyne do OSN Viedeň. Robíme nábor študentov, študentiek alebo absolventov, absolventiek s vynikajúcimi medziľudskými, komunikačnými a prezentačnými zručnosťami do tímu sprievodcov a sprievodkýň OSN vo Viedenskom medzinárodnom centre. Ak ste k dispozícii trikrát do týždňa, hovoríte plynule po anglicky a nemecky, prihláste sa do 5.decembra 2013. Viac info nájdete tu.

......................................................................................................................................................................

Junior Chamber International - Slovakia (JCIS)

je partnerskou organizáciou Junior Chamber International - jednej z najväčších organizácií na svete združujúcich mladých lídrov v jednotlivých krajinách. Jedným z kľúčových projektov JCIS je Študentská osobnosť Slovenska. Organizujeme už jeho deviaty ročník. Týmto projektom chceme vyzdvihnúť študentov VŠ, ktorí študujú na 1., 2. alebo 3. stupni vysokoškolského štúdia, a ktorí sú nielen výbornými študentmi, ale sú v niečom výnimoční - napr. víťazi alebo medailisti rôznych študentských odborných súťaží v rámci Slovenska, Európy či sveta, doktorandi, ktorí sa môžu preukázať významnými vedecko-výskumnými výsledkami, úspešní umelci či športovci. Viac info nájdete tu.

......................................................................................................................................................................

Výpredaj vybraných titulov Fakulty prírodných vied UMB

bude prebiehať od 14.10.2013 do vypredania zásob. Ceny už od 1,30 EUR!!!
Viac informácií nádjete tu. (plagát)

......................................................................................................................................................................

UNIVERSITY DANCE CENTER - nový tanečný projekt na škole

Chýba ti pohyb počas semestra? UNIVERSITY DANCE CENTER a UMB ti prináša unikátne kurzy, vďaka ktorým zlepšíš svoje tanečné schopnosti a udržíš sa vo forme.

viac informácií nájdete tu.

......................................................................................................................................................................

Ponuka výberových predmetov z telesnej výchovy pre študentov UMB
v akademickom roku 2013/14

plagát

......................................................................................................................................................................

Oxford Univerzity Press - Oxford Bookshop Banská Bystrica

Vážení študenti, dávame Vám do pozornosti novootvorenú predajňu zahraničnej literatúry a materiálov vydavateľstva Oxford Univerzity Press - Oxford Bookshop Banská Bystrica, Dolná 8, 975 90 Banská Bystrica. Hlavným zameraním spoločnosti sú učebnice svetových jazykov, predovšetkým angličtiny, beletria vo všetkých svetových jazykoch a významnou a samostatnou zložkou ponuky je odborná literatúra. Viac info www.oxfordbookshop.sk

......................................................................................................................................................................

Národný štipendijný program - výzva na predkladanie žiadostí

Viac informácií nájdete v priložených dokumentoch: sprievodný list, leták (SK), leták (EN).

......................................................................................................................................................................

Harmonogram vedeckých seminárov "Chémia pod Urpínom" na ZS 2013/14

nájdete tu.

......................................................................................................................................................................

Predaj publikácií na CD nosičoch

Oznamujeme, že od 4. februára 2013 si bude možné zakúpiť publikácie vydané na CD nosičoch priamo na referáte pre rozvoj a medzinárodnú spoluprácu. Viac info nájdete tu.

......................................................................................................................................................................

Nová publikácia v predaji

Ohrozenie a ochrana biodiverzity
Vybrané kapitoly z globálnych environmentálnych problémov
obálka (pdf), anotácia (doc)

......................................................................................................................................................................

Vážení uchádzači o štúdium na FPV UMB

Fakulta prírodných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici akceptuje zníženie poplatku za podanie elektronickej prihlášky len v prípade jej podania cez e-prihlasku univerzity (https://e-prihlaska.umb.sk)
v akademickom informačnom systéme (AIS).

......................................................................................................................................................................

Katedra životného prostredia

si dovoľuje odporúčať do Vašej pozornosti možnosť publikovania v on-line vedeckom časopise Acta Universitatis Matthiae Belii, sekcia Environmentálne manažérstvo. Viac informácií nájdete tu.

......................................................................................................................................................................

Návod na prihlasovanie

na termíny hodnotenia v systéme AIS nájdete tu.

......................................................................................................................................................................

Milí študenti prvých ročníkov bakalárskeho štúdia!

Dovoľujeme si Vás požiadať o vyplnenie dotazníka v AiS2, ktorý je zameraný na zistenie záujmu o štúdium na našej univerzite. Pýtame sa Vás na spôsoby získavania informácií a rozhodovania pri prihlasovaní a výbere vysokej školy. https://ais2.umb.sk/ais/start.do.

....................................................................................................................................................................

NOVÚ Smernicu o záverečných, rigoróznych a habilitačných prácach
na UMB v B. Bystrici

nájdete tu.

.................................................................................................................................................................

Návod na zapísanie predmetov do AISu

nájdete tu.

.....................................................................................................................................................................

Projekt "Slovenská infraštruktúra pre vysokovýkonné počítanie"

Ďalšie informácie nájdete tu.

.....................................................................................................................................................................

Etický kódex študenta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici

vo formáte PDF nájdete tu.

..................................................................................................................................................................

Študenti UMB majú zo strany UMB pridelenú mailovú schránku. Viac informácií nájdete tu.

...................................................................................................................................................................

Univerzita Mateja Bela - Centrum projektovej podpory (CPP)

www.cpp.umb.sk

...................................................................................................................................................................

Aktuálne výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z fondov EÚ pre programové obdobie 2007 - 2013.

Viac informácií nájdete tu

.....................................................................................................................................................................

Evaluácia Univerzity Mateja Bela
......................................................................................................................................................................