Informácie o možnosti podávania prihlášok na Fakulte prírodných vied UMB v B. Bystrici

Uchádzač o štúdium na FPV UMB v Banskej Bystrici sa prihlasuje na štúdium vyplnením prihlášky.
Prihlášky je možné podávať

   * v písomnej forme
   * v elektronickej forme


Prihláška na bakalársky stupeň


Application form (Bc.)


Vysvetlenie k prihláške


Prihláška na magisterský stupeň


Application form (MSc.)


Vysvetlenie k prihláške


Prihláška na doktorandský stupeň


Application form (PhD.)


Vysvetlenie k prihláške

 

Pri elektronickom prihlasovaní sa na štúdium uchádzač:

   * vyplní elektronickú prihlášku (https://e-prihlaska.umb.sk)
   * potvrdí elektronickú prihlášku
   * vytlačí elektronickú prihlášku
   * odošle podpísanú prihlášku s prílohami poštou

https://e-prihlaska.umb.sk


Návod na vyplnenie elektronickej prihlášky