Vzdelávanie na doplnenie kvalifikačných predpokladov

Oznam pre záujemcov o rozširujúce štúdium

Žiadame záujemcov o zaslanie prihlášok na rozširujúce štúdium na adresu:
Referát pre rozvoj a medzinárodnú spoluprácu
Fakulta prírodných vied UMB
Tajovského 40
974 01 Banská Bystrica
Ďalšie informácie na tel.: 048/446 74 31 resp. na e-mailovej adrese: terezia.raffayova@umb.sk.

Rozširujúce štúdium

Fakulta prírodných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici poskytuje rozširujúce štúdium v súlade so zákonom č. 310/2011 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch dopĺňajúci zákon č. 317/2009 Z.z.

Rozširujúce štúdium je určené pre pedagogických zamestnancov s vysokoškolským vzdelaním a poskytuje sa vo vzdelávacích programoch rozširujúceho štúdia s akreditáciou študijných programov druhého stupňa vysokoškolského vzdelávania. 

Potenciálni uchádzači o rozširujúce štúdium si takýmto spôsobom rozširujú svoje kvalifikačné predpoklady v rámci dosiahnutého stupňa vysokoškolského vzdelania za účelom vykonávania pedagogickej činnosti, resp. na vyučovanie ďalšieho aprobačného predmetu alebo študijného odboru.

Fakulta prírodných vied Univerzity Mateja Bela už dlhodobo organizuje tento typ kvalifikačného štúdia, pričom každoročne sa ho snaží prispôsobovať aktuálnym požiadavkám študentov a situácii na trhu práce. Sama fakulta tak prispieva nielen k rozvoju kvality vzdelávania pedagogických zamestnancov, ale aj k zvyšovaniu úrovne štúdia v rámci tých škôl, na ktorých rekvalifikovaní učitelia budú pôsobiť.

...............................

Študijné plány

Študijný program Garant Garantujúce pracovisko  
Rozširujúce štúdium fyziky prof. RNDr. Stanislav Holec, PhD. Katedra fyziky  
študijný plán
Rozširujúce štúdium geografie doc. RNDr. Pavel Michal, CSc. Katedra geografie a krajinnej ekológie  
študijný plán
Rozširujúce štúdium matematiky prof. RNDr. Pavol Hanzel, CSc. Katedra matematiky  
študijný plán